Súčasnosť

Drážovce - Súčasnosť obce


Demografia
•Počet obyvateľov k 31.12.2009 spolu 121

muži 65
ženy 56

•Predproduktívny vek (0-14) spolu 22
•Produktívny vek (15-54) ženy 35
•Produktívny vek (15-59) muži 42
•Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 22
•Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 4

muži 3
ženy 1

Infraštruktúra
Občianska a technická vybavenosť:

•Predajňa potravinárskeho tovaru
•Futbalové ihrisko
•Verejný vodovod
•Komunálny odpad
•Zneškodňovaný komunálny odpad
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika